Barion Pixel
+3670 586 0777 info@readygojogsi.hu 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése:

Elysium Invest Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Readygo Autósiskola) (továbbiakban : Szolgáltató)

székhely: 1098 Budapest, Dési Huber u. 32. ¼.

iroda: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59.

telefonszám: +36 70 586 0777

e-mail: info@readygojogsi.hu

www.readygojogsi.hu

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, alkalmazandó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáráról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános védelmi rendelet „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005 GKM rendelet, a felnőttképzésről szóló 2013. évi CXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

2.1. Az Online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

személyes adatok:

Családi és utónév; az adatkezelés célja: az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

e-mail cím, telefonszám; az adatkezelés célja: a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéshez szükséges

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Szolgáltatóval történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján történő kapcsolattartást, az online kapcsolatfelvétel nem kötelező.

A Szolgáltató nem kezel olyan személyes adatokat, melyeket nem az érintettől gyűjt.

2.2. A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok köre: Családi és utónév, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, személyazonosító okmány adatai, járművezetői igazolvány adatai, vezetői engedély adatai, nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, felmentést igazoló okmány adatai, egészségügyi alkalmasság adatai, járművezetéstől eltiltás adatai, okmányai visszavonásának adatai, utánképzési kötelezettségére vonatkozó adatai, vezetési jártasságra vonatkozó adatai, tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai, kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye, soron kívüli egészségügyi alkalmassági igazolás adatai, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai. Ezen adatok tekintetében az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése érdekében az adatkezelő képzésének nyújtásához, ill. a közúti járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005 GKM rendeletben előírt adatainak a vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása.

Kezelt adat továbbá a 18. életévet be nem töltött személy esetében a gondviselő neve, telefonszáma valamint e-mail címe. Itt az adatkezelés célja a 18. életévét be nem töltött személy felett szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja szerint olyan szerződés teljesítésének szükségessége, melyben az érintett az egyik fél.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a tájékoztató 2.1. pontjában rögzített adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) (tárhelyszolgáltató) szolgáltatásait.

3.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést. Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik. Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.2. Adatbiztonsági intézkedések:

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 2.1 pontjában rögzített esetben a Szolgáltató az Online megkeresésekkel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 1 évig őrzi meg.

A tájékoztató 2.2 pontjában rögzített adatok tekintetében az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A Szolgáltató az érintett jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

5.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Szolgáltató milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően bizonyítani tudja a helyesbített adat pontosságát, a Szolgáltató a kérést indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

5.3. Törléshez való jog

A tájékoztató 2. pontjában rögzített adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 – ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1.  pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait

– közvetlen üzletszerzés céljából,

– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,

– az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,

– tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli. Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

5.7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató a személyes adatainak kezelése során megsértett a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) , vagy lehetőség van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben választása szerint vagy az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be keresetét. A Szolgáltató székhelye szerint a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

6. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket. 

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Kelt, Budapest, 2022.06.01.

Cookie beleegyezés módosítása: Beleegyezés visszavonása