Barion Pixel
+3670 586 0777 info@readygojogsi.hu 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.

Vállalkozási Feltételek és Írásos Tájékoztató

„B” kategóriás járművezető képzésre

A képzőszerv megnevezése (fantázianév): Readygo Autósiskola

Cégnév: Elysium Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber u. 32. ¼.

Cégjegyzékszám: 01-09-380424

Adószám: 29136030-2-43

Képzési engedély száma: KGHF/33440-4/2022-ITM

Iskolavezető neve, azonosító száma: Donaberger József, 10297

Iskolavezető e-mail címe, telefonszáma: iv.readygo@gmail.com, +36207785711

Ügyfélfogadás és a konzultáció helyszíne: 1098 Budapest, Tűzoltó u. 59. II. lph. 3.em.

Ügyfélfogadás időpontja: Kedd 8 -12, Csütörtök 8-12

Telefonszám: +36 70 586 0777

e-mail: info@readygojogsi.hu

honlap: www.readygojogsi.hu

A tanfolyamra történő felvétel módja: Személyesen, telefonon, vagy online történő jelentkezést követően, a vállalkozási feltételek megismerését és elfogadását követően a képzési szerződés aláírásával. A tanfolyamra történő felvétel előfeltétele az 1. Fokú 1. csoportú egészségügyi alkalmassági vélemény megléte. PÁV vizsgálat nem szükséges, abban az esetben viszont, ha az ötödik forgalmi vizsga is sikertelen, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei: Járművezetői tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki a járművezetésre egészségügyi szempontból alkalmas, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb, legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. (Az alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga alkalmával igazolni kell az eredeti bizonyítvánnyal.) További feltétel, hogy a jelentkező írásban nyilatkozik arról, hogy a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: személyazonosító okmányba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel; az iskolai végzettség igazolásra szolgáló okmány eredeti vagy közjegyző vagy a kiállító által hitelesített másolatával. Külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén az eredeti okmánnyal vagy annak hitelesített fordításával (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány az adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban). Külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén igazolható továbbá olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú iskolai végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Nem magyar állampolgárok esetén vezetői engedélyt csak az kaphat, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye legalább 6 hónapja Magyarországon van (életvitelszerű itttartózkodás), továbbá valamely Eu- tagállam állampolgára.

A képzés menete: Az elméleti képzés online (e-learning) tanfolyam keretében történik, melyet a tanuló online módon, saját időbeosztása szerint végez el. (Az elméleti tanfolyam tárgyai: közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismertetek, teljesítendő óraszám: 28.) Igény szerint személyes konzultációra lehetőséget biztosítunk.

A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első vizsgaeseménynek, és a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Ezen feltételek nem teljesülése esetén a képzés folytatása csak a tanfolyam megismétlését követően lehetséges. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga (KRESZ vizsga) 2 évig érvényes, tehát a sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül gyakorlati vizsgát kell tenni.

Sikeres elméleti vizsgát követően megkezdhető a gyakorlati képzés. A gyakorlati képzés során a kötelező óraszám minimum 30 óra, melyből az alapoktatás 9 óra, a főoktatás 20 óra (14 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai vezetés), illetve a vizsga 1 óra. A gyakorlati képzés során teljesítendő kötelező menettávolság 580 km. 1 gyakorlati óra időtartama 50 perc.

A gyakorlati képzéshez választható járműtípusok: Fiat Grande Punto, Audi Q5. Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

Gyakorlati tanpálya: 1142 Budapest, Írottkő park 1.

A forgalmi oktatás helyszíne: Budapest és Pest megye. A gyakorlati órák az oktatóval egyeztetett helyszínről indulnak és végződnek.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel (a felmentés alapjául szolgáló képesítések körét a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet részletezi) rendelkezik. A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettég alóli felmentést – kérelemre – megfelelő képesítés, végzettség esetén a vizsgaközpont ad.

Elméleti vizsga és tanfolyam is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíteni.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, illetve az, aki az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői véleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: Az elsősegély-nyújtási vizsga nem tanfolyamköteles, de igény szerint autósiskolánk partnerein keresztül lehetőséget nyújt tanfolyamon történő részvételre. A vizsgára a Magyar Vöröskeresztnél van lehetőség. A vizsga alóli mentességeket a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet tartalmazza, viszont kiemelendő, hogy az, aki 1984. január 1-je után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt szerzett, annak nem szükséges ilyen vizsgát tennie.

A vizsgára bocsátás feltételei: A tanfolyamra történő felvétel feltételeinek teljesülésén túl, vizsgadíj megfizetése, a jelentkezési lap kitöltése, aláírása. Továbbá elméleti vizsgát az tehet, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsga feltétele a 17. életév betöltése. További feltétel az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámának (29 óra), illetve a kötelező minimális menettávolságnak (580 km) teljesítése.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt elméleti és gyakorlati vizsgán megfelelt, vagy azok teljesítése alól a vonatkozó rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. Ezt követően a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablak – okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását.

Tanuló áthelyezés, képzési igazolás kiadása:  A tanuló áthelyezési igényét írásban jelzi az iskolavezető részére. Az iskolavezető 3 munkanapon belül kiállítja a képzési igazolást (3 példányban), mellyel igazolja a tanuló által teljesített órákat, az óraszámok pontos feltüntetése mellett. Az igazolás kiadásakor a felek egymással elszámolnak, a képző szerv a fel nem használt gyakorlati óradíjat visszafizeti tanuló részére. A vizsgáztató hatóság részére befizetett vizsgadíjakat képző szervnek nem áll módjában visszafizetni.

A tanulóáthelyezés adminisztrációs költsége: 10.000 Ft

Tanulóátvétel másik iskolából: Másik iskolából érkező tanulót az előző iskola által kiállított képzési igazolás birtokában tudunk átvenni. A tanulóátvétel ügyintézési díja: 20.000 Ft

Tandíjak összege és megfizetésük módja:

Az elméleti (e-learning) képzés díja: 50.000 Ft (180 nap/75 óra) Póthozzáférés: 10.000 Ft

A gyakorlati képzés díja (Alap és Pótóra): 10.000 Ft/óra (1×50 perc)

Intenzív képzés (heti minimum 2×2 óra vezetés) óradíja: 12.000 Ft/óra (1×50 perc)

Automata képzés prémium gépkocsival: 15.000 Ft/óra (1×50 perc)

Idegen nyelvű oktatás díja: 20.000 Ft/óra (1×50 perc)

(Fenti óradíjak munkanapokon 7-17 között érvényesek, munkanapokon 7 óra előtt illetve 17 óra után és hétvégén, valamint munkaszüneti napokon gyakorlati óránként 2000 Ft felár fizetendő)

Fenti óradíjak a NAV által közzétett elszámolható üzemanyagár alapján 650 Ft/liter árig érvényesek. Amennyiben az elszámolható üzemanyagár meghaladja a 650 Ft-ot, úgy a fenti óradíjakon felül gyakorlati óránként 500 Ft felár fizetendő. További üzemanyagár növekedés esetén minden 100 Ft áremelkedést követően gyakorlati óránként további 500 Ft felár fizetendő. Mindezek alapján 650 Ft-ot meghaladó üzemanyagárnál 500 Ft, 750 Ft-ot meghaladó üzemanyagár esetén 1000 Ft, 850 Ft-ot meghaladó üzemanyagár esetén 1500 Ft, 950- Ft-ot meghaladó üzemanyagár esetén gyakorlati óránként 2000 Ft felár fizetendő.

A képzési költség és az annak alapjául szolgáló díjtételek beszedésére és a számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. A gyakorlati képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, ill. a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden kapcsolatos díjat tartalmaz.

A gyakorlati óradíjak a beiratkozáskor számított 6 hónapig érvényesek, azt követően módosulhatnak, és az adott időszakban aktuális óradíjak szerint kerülnek megállapításra.

Az elméleti képzés díját a tanuló a beiratkozással egyidejűleg egyösszegben készpénzben vagy átutalással fizeti meg. Gyakorlati óradíj befizetése egyösszegben, vagy részletekben (10 óránkénti bontásban előre) – a tanuló és a képzőszerv egyéni megállapodása alapján – történik átutalással készpénzben.

A gyakorlati pótóra díja megegyezik a gyakorlati óradíjjal. A pótóra igénylése a szakoktatóval történő egyezetetés alapján történik. A befizetés az alapóra díjával egyező módon történik.

Vizsgadíjak és megfizetésük módja:

Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft

Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft

Az elméleti vizsgadíjat a tanuló a beiratkozással egyidejűleg, a forgalmi vizsgadíjat pedig a vizsgajelentést megelőzően fizeti meg képző szerv részére átutalással vagy készpénzben. Képző szerv gondoskodik a tanuló vizsgára jelentéséről és a vizsgadíj hatóság részére történő befizetéséről.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Képzőszerv tanulót beiratkozáskor teljeskörüen tájékoztatja a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról. Képzőszerv tanuló részére a szerződésben meghatározott elméleti és gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, a tanulót a hatósági vizsgára felkészíti. A tanuló vállalja, hogy a képzési díjat időben megfizeti, a gyakorlati órák rendjét megtartja, a gyakorlati órákon megfelelő ruházatban vesz részt. Tanuló vállalja, hogy a gyakorlati képzés során a szakoktatói utasításoknak megfelelően a jó gazda gondosságával vezeti az oktatójárművet. Tanuló vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokról képző szervet 8 napon belül értesíti.

Tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyakorlati órák lemondása vagy módosítása 24 órán belül történik, illetve az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, akkor az adott alkalomra vonatkozó óradíjat elveszti. Az előre megbeszélt helyszínen mind a tanuló mind a szakoktató 20 percet köteles várakozni. Az elmaradt vezetési órákat, a szakoktatóval egyeztetett időpontban és módon pótolni kell.

A képzést engedélyező hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium

Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188.

e-mail: kghf@itm.gov.hu

Telefon: +36 (1) 477-1551

Felügyeletet ellátó szervek:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188.

e-mail: kghf@itm.gov.hu

Telefon: +36 (1) 477-1551

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

e-mail: info@kavk.hu

Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800

Budapest, 2023.01.01.